کود اسید آمینه نیترامین

ارائه دهنده کود اسید آمینه نیترامین اعلا

کود اسید آمینه نیترامین از جمله کود های آمینو اسید داری است که برای رشد گیاه بسیار موثر می باشد و باعث افزایش بهره وری گیاه می گردد این نوع کود ،  میزان انرژی ل

بیشتر بخوانید