خرید سم کشاورزی سایپرمترین بصورت مستقیم درب کارخانه

برای خرید مستقیم سم های کشاورزی سایپرمترین 40% با کیفیت باید به شرکت های تولید و توزیع آن مراجعه کنید. برای سهولت و دسترسی راحت با شماره مندرج در این صفحه تماس بگیرید.

سم سایپرمترین چیست؟

سم سایپرمترین یک سم هندی و حشره کشی قدرتمند است. که آثار این سم و خاصیت کشندگی آن چندین هفته پس از سمپاشی همچنان باقی می ماند. از این سم می توان در اماکن مسکونی، موسسات، صنعتی، مرغداری‌ها و محل تخلیه زباله های فضولات دامی قابل مصرف است.

این سم به صورت حشره کش وارد می‌شود. همچنین این ‌سم برای از نابودی انواع سوسک، پشه، مورچه، عقرب، زنبورخاکی، موریانه، ساس و هزارپا مورد مصرف دارد.

ﺳﻢ ﺳﺎﯾﭙﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﭘﺎﯾﺮﺗﺮوﺋﯿﺪي اﺳﺖ. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺎﯾﺮﺗﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ آﻧﺎﻟﻮگ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰي از ﭘﺎﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻪ از ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﮔﻞ داودي اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

آن ﻫﺎ ﺳﻤﻮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ و ﺑﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻤﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم کشاورزی ارگانیک ﺑﺮ روي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺤﺪود آن ﻫﺎ در ﺧﺎك از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻓﺎت ﮐﺸﺎورزي در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ راﯾﺞ ﺷﻮد.سم سایپرمترین چیست؟

معایب استفاده از سم سایپرمترین

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﭘﺎﯾﺮﺗﺮوﺋﯿﺪي ﺳﺒﺐ می شود ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻏﯿﺮ ﻫﺪف ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ، ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎي آب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺣﺘﯽ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ از ﺳﻤﻮم ﭘﺎﯾﺮﺗﺮوﺋﯿﺪي ﺳﺒﺐ ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ در زﻫﮑﺸﯽ آب ﻫﺎي ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪي ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي داراي اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، وارد ﮐﻨﺪ. ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺳﺎﯾﭙﺮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮده اي در رﺳﻮﺑﺎت ﮐﻒ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﯾﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ راه ﯾﺎﺑﺪ وﺟﻮد دارد.

اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. وﺟﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﯾﻪ و ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ از اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم و آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺳﺎﯾﭙﺮﻣﺘﺮﯾﻦ در درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

معایب استفاده از سم سایپرمترین

نحوه عملکرد سم سایپرمترین

سم سایپرمترین با نام تجاری ریپکورد قادر است با نفوذ به بافت گیاهی حشراتی مانند منیوز که درون بافت های گیاهی به سر می برند را کنترل کند.

بیشتر بدانیم  کارخانه تولیدی انواع کود کشاورزی اوماکس

سایپرمترین حلالیت پایینی در آب دارد و برای ارگانیسم های آبزی تحت شرایط آزمایشگاهی بسیار سمی است. اثرات غیرمستقیم سایپرمترین در آب شیرین، کاهش جمعیت سخت پوستان و پلانکتون ها و موجودات پس از آن در زنجیره غذایی می باشد. فرار نیست و خیلی برای پستانداران سمی است. برخلاف بسیاری از پیرتروییدها ساختار سایپرمترین به سادگی نمی شکند. همچنین در برابر نور خورشید مقاوم است. آفت کش سایپرمترین در سمیت بالا، برای محیط زیست خطرناک است.

دوره کارنس

دوره کارنس این سم برای کلم ۷ روز و نخود و لوبیا ۱۱ تا ۱۴ روز هست. یعنی حداقل باید این دوره بعد از سمپاشی طی شود. پس از آن محصولات قابل استفاده اند.

نحوه عملکرد سم سایپرمترین

چگونگی مصرف و خرید مستقیم سم کشاورزی سایپرمترین

مقدار و نوع سم‌پاشی براساس نوع آفت و محصول متفاوت خواهد بود. برای محصولات زراعی هر ۱۰ تا ۱۴ روز باید تکرار سمپاشی صورت بگیرد. و برای سفید بالک ها و آفات گلخانه ای میتوان فاصله بین سم‌پاشی را کوتاه کرد.

برای کنترل کردن شته غلات عمل سم پاشی در پائیز انجام‌ می‌شود و برای کنترل شته خوشه غلات سمپاشی در بهار و تابستان انجام‌ می‌شود.

سایپرمترین جزو حشره کش های تماسی گوارشی از گروه پایرتروئیدها می باشد. حشره کش مذکور از نوع حشره کش های عصبی بوده و دارای اثر ابقایی روی گیاه است.

مصرف و خرید مستقیم سم کشاورزی سایپرمترین

موارد مهم هنگام سمپاشی با سایپرمترین

  • هنگام سمپاشی باید از خوردن ، آشامیدن و کشیدن سیگار اجتناب کنند.
  • هنگام سمپاشی از کارکردن در فضای سمپاشی شده دوری کنند.
  • در صورت تماس سم های کشاورزی سایپرمترین با چشم یا پوست بدن محل تماس را با آب و صابون بشویید.
  • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

سایپرمترین با ایجاد اختلال در کانال سدیم طناب عصبی موجب ایجاد اختلال در سیستم عصبی و تنفسی حشرات شده و آن‌ها را از بین می‌برد. بنابراین در دسته سموم فسفره خطرناک قرار می‌گیرد.

سمپاشی اماکن: برای سمپاشی فضاها مقدار ۵۰ سی‌سی سم حشره کش سایپرمترین را در ۵ لیتر آب بریزید. سپس به وسیله سمپاش دستی در، دیوار، سقف و اطراف پنجره‌ها را سمپاشی نمایید.
سمپاشی برای حشرات: برای سمپاشی داخل فاضلاب توسط سم سوسک کش سایپرمترین، مقدار ۲۰۰ سی‌سی از آن را در ۱۰ لیتر آب حل کنید. محلول را در مجرای فاضلاب بریزید و درب آن را تا چند ساعت بسته نگه دارید.
سمپاشی گیاهان: برای استفاده از سم سایپرمترین برای گیاهان اپارتمانی. مقدار ۱۰ سی‌سی سم برای کشاورزی را در ۱ لیتر آب ریخته و به وسیله سمپاش‌های دستی روی گیاه اسپری نمایید.
سمپاشی محصولات زراعی: برای سفید بالک‌های گلخانه کوتاه و محصولات زراعی. هر ۱۰ تا ۱۴ روز باید سمپاشی با سم حشره کش سایپرمترین را تکرار کرد. برای غلات نیز دوبار سمپاشی در پاییز و بهار و یک بار در تابستان توصیه می‌شود.
سمپاشی دام: برای حیوانات اهلی نهایتا دوبار سمپاشی توصیه می‌شود.

موارد مهم هنگام سمپاشی با سایپرمترین

خرید مستقیم سم کشاورزی سایپرمترین

خرید مستقیم سم کشاورزی سایپرمترین یک فرایند است که به کشاورزان و فراورده‌سازان امکان می‌دهد به طور مستقیم این سم را تهیه و استفاده کنند. این روش خرید بدین معناست که کشاورزان می‌توانند به صورت مستقیم از تولیدکنندگان یا تامین‌کنندگان معتبر سایپرمترین خرید کنند، بدون واسطه و درگیری‌های اضافی.

بیشتر بدانیم  مرکز خرید سم کشاورزی در تهران | لیست کامل فروشگاه های کشاورزی تهران

خرید مستقیم سم کشاورزی سایپرمترین برخی مزایا را به همراه دارد:
1. دسترسی مستقیم: این روش خرید به کشاورزان این امکان را می‌دهد که به صورت مستقیم از منابع تامین سایپرمترین خرید کنند، بدون واسطه و هزینه‌های اضافی.
2. کنترل کیفیت: با خرید مستقیم، کشاورزان می‌توانند به طور مستقیم با تولیدکننده یا تامین‌کننده همکاری کنند و کیفیت سم را مورد بررسی قرار داده و تضمین کنند که محصولی با کیفیت برای استفاده در مزارع خود دریافت می‌کنند.
3. قیمت مناسب‌تر: خرید مستقیم سم کشاورزی سایپرمترین ممکن است به کشاورزان این امکان را بدهد که از قیمت‌های رقابتی‌تر و تخفیف‌های مستقیم از تولیدکننده بهره‌برداری کنند.
4. اطمینان از تامین: با خرید مستقیم، کشاورزان می‌توانند از تامین پایدار سایپرمترین برای نیازهای خود اطمینان حاصل کنند و به روزهای مختلف و در مقادیر مورد نیاز خود به سم دسترسی داشته باشند.

در هر صورت، در خرید مستقیم سم کشاورزی سایپرمترین باید به مقررات و قوانین مربوطه هر منطقه و کشور پایبندی کرد و از استفاده صحیح و ایمن این سم اطمینان حاصل کرد. همچنین، مهم است که کشاورزان قبل از خرید از تولیدکننده یا تامین‌کننده موردنظر، اطلاعات کاملی درباره محصول، نحوه استفاده، دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های لازم را کسب کنند.

 

خرید مستقیم سم کشاورزی

سم سایپرمترین برای درخت

سایپرمترین یک نوع سم شیمیایی است که به عنوان یک علف‌کش و کشنده حشرات در صنعت کشاورزی استفاده می‌شود. این سم معمولاً برای محافظت و کنترل علف‌های هرز و حشرات آفت در درختان و باغات استفاده می‌شود. سایپرمترین با عملکرد قوی و طیف وسیعی از کشتارگرها، علف‌کش‌ها و حشره‌کش‌ها، به عنوان یک سم قوی و مؤثر شناخته می‌شود.

سایپرمترین به صورت مایع عرضه می‌شود و محتوای فعال آن معمولاً درصد بالایی از ماده موثره را که با عنوان سایپرمترین مشخص می‌شود، در خود دارد. این سم با استفاده از روش‌های اسپری و اعمال مستقیم بر روی برگ‌ها و ساقه‌های درختان به کنترل علف‌های هرز و حشرات آفت می‌پردازد.

مزایای استفاده از سایپرمترین در درختان عبارتند از:
1. کشتارگر قوی: سایپرمترین دارای خاصیت کشتارگر قوی است و می‌تواند به طور مؤثر علف‌های هرز را از بین ببرد و حشرات آفت را کنترل کند.
2. طیف گسترده: این سم قدرت بالایی در کشتارگری علف‌های هرز و حشرات مختلف دارد و می‌تواند با گسترده‌ترین طیف ممکن از آن‌ها مبارزه کند.
3. عملکرد سریع: سایپرمترین باعث کشتار سریع و مؤثر علف‌های هرز و حشرات آفت می‌شود و نتایج قابل مشاهده در زمان کوتاهی را به همراه دارد.
4. ماندگاری بالا: این سم دارای ماندگاری بالا در محیط است و می‌تواند برای مدت طولانی درختان را در برابر علف‌های هرز و حشرات آفت محافظت کند.

بیشتر بدانیم  لیست قیمت سم برای کشاورزی

در هر صورت، قبل از استفاده از سایپرمترین یا هر نوع سم دیگری، باید دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های تولیدکننده را به دقت مطالعه کرده و مواد را به صورت صحیح و با رعایت اصول ایمنی و محیط زیست استفاده کرد. همچنین، باید در نظر داشت که استفاده از سم‌ها باید با مقررات و قوانین مربوطه هر منطقه سازگاری داشته باشد.

سم سایپرمترین برای درخت

سایپرمترین هندی

به منظور ارائه اطلاعات مفید، درباره “سایپرمترین” به عنوان یک سم شیمیایی در صنعت کشاورزی توضیحاتی ارائه می‌دهیم. سایپرمترین یک ماده شیمیایی است که به عنوان علف‌کش و کشنده حشرات استفاده می‌شود.

سایپرمترین به صورت مایع عرضه می‌شود و به طور گسترده در کشاورزی برای کنترل علف‌های هرز و حشرات آفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سم از طریق اسپری و اعمال مستقیم بر روی برگ‌ها و ساقه‌ها به گیاهان اعمال می‌شود.

مزایای سایپرمترین شامل موارد زیر می‌شود:
1. کشتارگر قوی: سایپرمترین دارای خاصیت کشتارگر قوی است و می‌تواند علف‌های هرز را به طور مؤثری از بین ببرد و حشرات آفت را کنترل کند.
2. طیف گسترده: این سم می‌تواند با گسترده‌ترین طیف ممکن از علف‌های هرز و حشرات مبارزه کند و به تناسب نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
3. عملکرد سریع: سایپرمترین باعث کشتار سریع و مؤثر علف‌های هرز و حشرات آفت می‌شود و نتایج قابل مشاهده در زمان کوتاهی را به همراه دارد.
4. ماندگاری بالا: این سم دارای ماندگاری بالا در محیط است و می‌تواند به مدت طولانی درختان را در برابر علف‌های هرز و حشرات آفت محافظت کند.

به هر حال، برای استفاده از سم‌ها، همواره باید دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های تولیدکننده را به دقت مطالعه کرده و مواد را به صورت صحیح و با رعایت اصول ایمنی و محیط زیست استفاده کرد. همچنین، استفاده از سم‌ها باید با مقررات و قوانین مربوطه هر منطقه سازگاری داشته باشد.

سایپرمترین هندی

قیمت سایپرمترین هندی

همانطور که می‌دانید، قیمت‌های محصولات کشاورزی ممکن است به عوامل متعددی بستگی داشته باشد. برخی از این عوامل عبارتند از:
1. نوع و کیفیت محصول: ویژگی‌های محصول سایپرمترین هندی، مانند غلظت و خلوص، ممکن است بر روی قیمت آن تأثیر بگذارد.
2. حجم خرید: مقدار سایپرمترین هندی که قصد خرید آن را دارید، نقشی در تعیین قیمت نهایی دارد. معمولاً خرید به صورت عمده می‌تواند تخفیف‌ها و قیمت‌های مناسب‌تر را به همراه داشته باشد.
3. شرایط بازار: عواملی مانند تقاضا و عرضه در بازار و رقابت بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان سایپرمترین هندی، قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
4. محدودیت‌های قانونی: قوانین و مقررات مربوط به فروش و خرید سم‌های کشاورزی در هر منطقه یا کشور نقشی در قیمت گذاری محصولات دارد.

بهترین راه برای اطلاع از قیمت سایپرمترین هندی، مراجعه به فروشندگان و تامین‌کنندگان معتبر در منطقه خود و دریافت قیمت‌های جاری و به روز است. همچنین، می‌توانید با کشاورزان دیگر و مشاوران کشاورزی در منطقه خود به اشتراک بگذارید و نظرات و تجربیات آنها را در خرید سایپرمترین هندی مورد بررسی قرار دهید.

5/5 – (1 امتیاز)

Originally posted 2019-05-22 12:40:04.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما