قیمت عمده سم دیازینون آریا

قیمت سم دیازینون آریا از طریق سایت‌ها و سامانه های اینترنتی این برند قابل دسترسی است. فروش سم کشاورزی دیازینون از طریق نمایندگی‌های پخش به صورت عمده انجام می‌شود.

سم دیازینون برای چیست؟

سم دیازینون یک ماده شیمیایی است که در زمینه مبارزه با حشرات استفاده می‌شود. این ماده از خانواده آلدهید ها است و به عنوان یک ماده حشره‌کش و مبارزه با کرم‌ها و حشرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از دیازینون در محصولات مختلفی مانند اسپری‌ها، پودرها و محلول‌ها برای کنترل حشرات در منازل، ساختمان‌ها، باغ‌ها و مزارع استفاده می‌شود. این ماده معمولاً بر روی سطوح مورد نظر پاشیده می‌شود و با تماس یا مصرف آن توسط حشرات، به وسیله مکانیسم‌های مختلفی از جمله تخریب سیستم عصبی، کنترل و کاهش جمعیت حشرات اقدام می‌کند.

سم دیازینون معمولاً برای کنترل و پیشگیری از حشراتی مانند مورچه‌ها، سوسک‌ها، مورچگان و کرم‌ها استفاده می‌شود. این ماده می‌تواند اثربخشی قابل توجهی در کاهش جمعیت حشرات داشته باشد و به عنوان یک ابزار موثر در مقابله با آنها استفاده می‌شود.

مهم است بدانید که استفاده از سم دیازینون باید با رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های تولیدکننده انجام شود. قبل از استفاده از این ماده، بهتر است با مطالعه و تحقیق درباره موارد استفاده، محدودیت‌ها، احتیاط‌ها و اثرات جانبی آن آشنا شوید و در صورت لزوم، با مشاوره یک فروشنده مجاز یا کارشناس مرتبط مشورت کنید.

سم دیازینون برای چیست؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺒﻊ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي و ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي، ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻓﺎت ﺑﺎ ﺗﺂﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﺎورزان و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد. از اﯾﻦ رو از ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن ﺑﺎر و آﻓﺎت، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪهاي از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ.

مشخصات سم و آفت کش

ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﺮوق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم آﻓﺖﮐﺶ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن آنﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ. دﯾﺎزﯾﻨﻮن از ﺳﻤﻮم ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ورود اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺂﻣﯿﻦ آبﺷﺮب، ﺧﺎك و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

همانطور که مستحضر هستید سم و آفت کش به طور کلی به مواد شیمیایی گفته می‌شوند. که به منظور نابود کردن یا کنترل کردن انواع آفات مورد استفاده قرار می گیرند.

بیشتر بدانیم  لیست قیمت سم برای کشاورزی

استفاده از سم برای از بین بردن انواع آفات و حشرات امری کاملا طبیعی و رایج است. اما باید در زمان خرید میزان سمیت سم مشخص شود تا این سم بتواند در بهترین موارد مورد استفاده قرار گیرد. و بهترین نتیجه را از خود نشان دهند.

دسته بندی سموم کشاورزی

سم های کشاورزی بر اساس نحوه ورود به بدن آفت در سه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند این سه گروه شامل:

 •  سموم گوارشی: این نوع سم از طریق لوله گوارش وارد بدن حشره می شوند و معمولا برای حشرات مکنده می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
 • سموم تماسی: این نوع سم از طریق تماس با بدن حشره جذب می‌شوند. در زمانی که مستقیم روی بدن حشره پاشیده شوند تأثیرات بهتری دارند.
 • سموم تدخینی: این نوع سم به صورت گاز متصاعد می شوند و از طریق تنفس بر روی آفت عمل می کنند.

این نوع تقسیم بندی سموم کشاورزی تنها از جنبه نحوه ورود به بدن آفت انجام می‌شود. شایان ذکر است که سموم کشاورزی بر اساس نحوه حرکت در گیاه می تواند در تقسیم های متفاوت تر قرار بگیرند.

سم دیازینون چیست؟

دیازینون یک حشره کش از گروه ارگانوفسفات اسب که به عنوان یک حشره کش غیر سیستمیک عمل می کند.
این حشره کش با اثر تماسی، گوارشی، تنفسی، عصبی و مهار کننده آنزیم کولین است.

سم دیازینون علاوه بر خاصیت تماسی دارای خاصیت نفوذی نیز هست و قابلیت نفوذ در بافت های گیاهی را دارد. ولی داخل بافت گیاهان حرکت نمی‌کند. برای آفاتی که به قسمت های چوب گیاه نفوذ نکرده اند و در بافت های گیاهی قرار گرفته اند مانند میل و ساقه خوار موثر است.

موارد مصرف سم دیازینون

از سم دیازینون برای کنترل آفات مکنده و جونده روی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی استفاده می شود. میزان سمیت این سم برای پستانداران بسیار زیاد است و این سم برای پرندگان فوق العاده خطرناک است. این سم برای ماهی ها و دیگر موجودات آبزی سمیت متوسطی دارد و برای زنبور ها نیز خیلی خطرناک شناخته شده است.

دیازینون آریا شیمی

سم دیازینون آریا شیمی یک نوع سم حشره‌کش است که در صنعت کشاورزی و مبارزه با حشرات استفاده می‌شود. این ماده شیمیایی از خانواده آلدهیدها بوده و برای کنترل و کاهش جمعیت حشرات موذی و آفات کشاورزی استفاده می‌شود.

سم دیازینون آریا شیمی در قالب محلول‌ها، پودرها، اسپری‌ها و کنسانتره‌ها عرضه می‌شود. این ماده عموماً به صورت پاشش مستقیم بر روی مزارع، باغات و گیاهان کشتی استفاده می‌شود. با ورود سم به بدن حشرات از طریق تماس مستقیم، خوردن غذا یا تنفس، عملکرد سیستم عصبی حشرات تخریب می‌شود و نهایتاً منجر به مرگ آنها می‌شود.

بیشتر بدانیم  قیمت سم توفوردی در بازار

سم دیازینون آریا شیمی به عنوان یک ابزار مؤثر در کنترل حشرات مانند سوسک‌ها، مورچه‌ها، مورچگان، کرم‌ها و سایر آفات کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده مناسب و درست از این ماده، می‌توان به کاهش جمعیت حشرات و محافظت از محصولات کشاورزی و باغات دست یافت.

مهم است بدانید که استفاده از سم دیازینون آریا شیمی باید طبق دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های تولیدکننده انجام شود. قبل از استفاده از این ماده، بهتر است با مطالعه و دریافت اطلاعات کامل درباره موارد استفاده، دوز مناسب، احتیاط‌ها و محدودیت‌های استفاده از آن آشنا شوید و در صورت لزوم با متخصصان حشره‌شناسی یا کشاورزی مشورت کنید.

خرید سم دیازینون

خرید سم دیازینون یک فرایند مهم در صنعت کشاورزی و مبارزه با حشرات است. سم دیازینون یک نوع سم حشره‌کش قوی است که می‌تواند به شکل محلول، پودر یا اسپری در دسترس باشد. اگر شما نیاز دارید تا سم دیازینون را برای استفاده در باغ یا مزرعه خود خریداری کنید، می‌توانید به روش‌های زیر اقدام کنید:

1. مراجعه به فروشگاه‌های کشاورزی: فروشگاه‌های مختلف کشاورزی و باغبانی ممکن است سم دیازینون را در انواع مختلف و در بسته‌بندی‌های متفاوت به فروش برسانند. در این فروشگاه‌ها معمولاً کارشناسان مجرب واحدی وجود دارند که می‌توانند شما را در انتخاب محصول مناسب و استفاده صحیح از آن راهنمایی کنند.

2. خرید آنلاین: امروزه، خرید اینترنتی از فروشگاه‌های آنلاین که محصولات کشاورزی و باغبانی را عرضه می‌کنند، بسیار متداول شده است. شما می‌توانید به وبسایت‌ها یا پلتفرم‌های خرید آنلاین مراجعه کنید و جستجویی برای سم دیازینون انجام دهید. با مطالعه نظرات کاربران و بررسی جزئیات محصول، می‌توانید انتخاب خود را انجام دهید و سم برای کشاورزی دیازینون را آنلاین خریداری کنید.

در هر صورت، قبل از خرید سم دیازینون، حتماً نیاز دارید تا دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های تولیدکننده را به دقت مطالعه کنید و در استفاده از این ماده حشره‌کش به دقت رعایت کنید.

قیمت سم دیازینون آریا

در زمینه تولید و عرضه سم های کشاورزی برند های بسیار زیادی در ایران در حال فعالیت هستند که آریاشیمی جزئی از این برندها است.

آریا شیمی شرکت تولید کننده انواع سم کشاورزی است. که سموم دیازینون را با بهترین کیفیت تولید و در درصدهای مختلف به مشتریان خود ارائه می دهد.

قیمت سم دیازینون آریا از طریق سایت‌ها و سامانه های اینترنتی این برند برای تمامی مشتریان قابل استعلام گیری خواهند بود.

بیشتر بدانیم  مرکز فروش لینورون 45 % در تهران و شهرستان ها

قیمت سم دیازینون آریا

تاریخچه استفاده از سموم کشاورزی

ﺑﺸﺮ از روزي ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزي را در روي ﮐﺮه زﻣﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﻗﺒﺎي ﺳﺮ ﺳﺨﺘﯽ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد. ﺣﺸﺮات ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻟﺬا در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ، روﺳﯽ و ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ 4600 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.. در ﺳﺎل ﻫﺎي 1763 از ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺸﺮه ﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺴﻞ اول آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ددت اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻧﺴﻞ دوم آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻓﺴﻔﺮه و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﮐﻠﺮه و ﺳﻢ ﮐﺎرﺑﺎرﯾﻞ از ﮔﺮوه ﺳﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺎﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻢ دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻧﯿﺰ از ﻧﺴﻞ دوم آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻧﺴﻞ ﺳﻮم آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﻮراﻣﯿﺪﯾﻨﻬﺎ، ﺷﺒﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻮاﻧﯽ، ﺑﯽ اﺛﺮﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯿﺘﯿﻦ، ﭘﯿﺮﺗﺮﯾﻨﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻣﻮاد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮوارﯾﻦ، داﯾﭙﻞ و ﺑﺎﮐﺘﻮﺳﭙﺌﯿﻦ اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮔﯿﺎﻫﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺣﺘﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد، آﻓﺖ ﮐﺶ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﺒﺎرزه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه واﻗﻌﯽ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ آﻓﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

تاریخچه استفاده از سموم کشاورزی

خواص مطلوب یک آفت كش

آفت کشی که در کشاورزی مصرف می شود، به طور کلی باید دارای خواص مطلوبی به شرح زیر باشد تا بتوان از آن در موارد مختلف استفاده نمود:

 1. اثر قاطع و سریع رود آفت مورد نظرداشته باشد.
 2. بر روی انسان، دام، گیاهان، محیط زیست، آب وخاک اثر سوء نداشته باشد.
 3. برای زنبور عسل، پارازیتوییدها، پرداتورها ودیگر حشرات غیر آفت بی خطر باشد.
 4. روی مواد غذایی بو یا طعم نامطلوب باقی نگذارد.
 5. دوام کافی برای اثر روی آفت مورد نظر را داشته باشد.
 6. بتواند چند آفت را کنترل نماید.
 7. از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
 8. کاربرد آن آسان باشد.
 9. در طبیعت برای مدت طولانی باقی نماند.
 10. حالت اختصاصی داشته باشد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد، وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ داراي ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ.

5/5 – (1 امتیاز)

Originally posted 2019-05-28 23:03:07.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما