قیمت فروش سم کشاورزی دیازینون

قیمت فروش سم کشاورزی دیازینون 60% یا بازودین با توجه به نوسانات بازار متفاوت بوده و قیمت‌های مختلفی به خود دیده است.

نام هایی تجاری این سم در بازار عبارتند از:

 • بازودین
 • دیاکاپ

نحوه مصرف روغن ولک

سم دیازینون چیست؟

سم دیازینون در دسته انواع سم کشاورزی بادوام تماسی و نفوذی قرار می‌گیرد. این ترکیبات در آب به مقدار کم حل شده، ولی در چربی ها نسبتا محلول هستند. مشخصه دیگر این سموم این است که قبل از رسیدن به نقطه اثر فعال می شود. فعال شدن آنها به وسیله واکنش اکسیداسیون صورت می‌گیرد و باعث می‌شود ترکیب حاصله قطبی شده و اندکی خاصیت سیستمیك پیدا کند، در حالی که ترکیب اولیه فاقد چنین خاصیتی بوده است.

آفتکش دیازینون با فرمول شیمیایی C12 H21 N2O3 PS یكی از مهمترین حشره کش‌های مورد استفاده در ایران می‌باشد.

سم دیازینون آریا از گروه حشره کش‌های فسفر آلی است. از این سم اگر برای ضدعفونی کردن بذر و ریشه نهال ها استفاده شود باعث اختلال در رشد جوانه ها می شود.

استفاده همزمان دیازینون با کود کلسیم باعث بهره برداری بهتر این سم‌ می‌شود.

سم دیازینون چیست؟

 

ﺧﻮاص ﻣﻄﻠﻮب ﯾﮏ آﻓﺖ ﮐﺶ

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدودیت منبع در بخش کشاورزی و نیاز مبرم به افزایش تولید محصولات کشاورزی، ضرورت انجام مبارزه منطقی و اصولی علیه آفات با تآکید بر رعایت حفظ سلامت کشاورزان و افراد جامعه مسایل زیست محیطی احساس می شود. از این رو از شیوه‌های مختلف مبارزه با عوامل زیان بار و آفات، شناسایی و کاربرد سموم شیمیایی سهم عمده‌ای از این راهكارها را به خود اختصاص میدهد.

مواجه انسان به طروق مختلف معایب استفاده از سموم کشاورزی ارگانیک آفتکش و باقی ماندن آنها در محیط زیست اتفاق می‌افتد. دیازینون از سموم پرکاربرد به منظور مبارزه با آفت گیاهی در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. ورود این آلاینده مقاوم به منابع تامین آب شرب، خاک و محصولات کشاورزی میتواند اثرات مخربی بر سلامت انسان و محیط زیست داشته باشد:

 1. اثر قاطع و سریع رود آفت مورد نظرداشته باشد.
 2. بر روی انسان، دام، گیاهان، محیط زیست، آب وخاک اثر سوء نداشته باشد.
 3. برای زنبور عسل، پارازیتوییدها، پرداتورها ودیگر حشرات غیر آفت بی خطر باشد.
 4. روی مواد غذایی بو یا طعم نامطلوب باقی نگذارد.
 5. دوام کافی برای اثر روی آفت مورد نظر را داشته باشد.
 6. بتواند چند آفت را کنترل نماید.
 7. از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
 8. کاربرد آن آسان باشد.
 9. در طبیعت برای مدت طولانی باقی نماند.
 10. حالت اختصاصی داشته باشد.

اسپری کردن روغن ولک

اثرات زیست محیطی

این سم به مدت ۱۲ تا ۱۴ هفته در خاک دوام می اورد و به شدت جذب کلوئیدهای خاک می‌شود. مسمومیت آن از راه جذب پوستی بسیار زیاد است و باعث ایجاد مسمومیت حاد و مزمن می‌شود.

این سم برای ماهی‌ها ،زنبورهای عسل و سایر حشرات خطرناک است.
ولی سمی بودن آن از راه پوست برای انسان و دام کمتر است ولی از طریق تنفس خطر مسمومیت آن بیشتر می‌شود. بنابراین در موقع سم پاشی حتما باید از ماسک مخصوص استفاده شود.

اثرات فیزیولژیکی:

سمیت حاد دﯾﺎزﻧﯿﻮن 95 درﺻﺪ در اﻧﻮاع ﻧﺎ ﺧﺎﻟﺺ از راه ﺧﻮراﮐﯽ در ﻣﻮش 100 ﺗﺎ 150 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺮاي اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه 300 ﺗﺎ 850 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم درﮐﯿﻠﻮﮔﺮم تاﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻮع ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮد دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.

بیشتر بدانیم  فروش اگزادیازون 12% و مراکز خرید آن در ایران

ﺳﻤﯿﺖ زﯾﺮ ﻣﺎده ﻣﺰﻣﻦ: در ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، دﯾﺎزﯾﻨﻮن آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻮارض ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻤﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪهﮔﯽ آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺮاز ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺰارش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻤﺎس ﻣﺠﺎز دﯾﺎزﯾﻨﻮن در 1991 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 0/1 ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻫﻮا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ آن را در 0/75 ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن روي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﺳﺒﺰيﻫﺎ تاﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ورود اﯾﻦ آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ ﺑﻪ آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻔﺮه آبﻫﺎي زﯾﺮﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗاﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺎدزﻫﺮ
آﺗﺮوﭘﯿﻦ-ﺗﻮﮐﺰو ﮔﻮﻧﯿﻦ

زمان کارنس

زمان کارنس یا حداقل فاصله زمانی بین سم پاشی تا زمان برداشت محصول حداقل بایستی ۱۰ روز باشد.

دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﻣﺎده اﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺸﺮهﮐﺸﯽ و ﻗﺎرچﮐﺸﯽ داراي ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﺎرف آن، ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻮﺳﮏﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻧﻮاﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎي ﮐﺮه ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺸﺮهﮐﺸﯽ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ اﺳﺖ و داراي ﮐﻤﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻨﻪﮐﺸﯽ اﺳﺖ، در ﮐﺸﺎورزي در آﻓﺎت ﺑﺮﻧﺞ، ﺳﯿﺮه، ﻧﯿﺸﮑﺮ و ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﺳﻢ ﻧﻔﻮذي ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﻮده و در ﻣﻮارد ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﮐﻢ دوام اﺳﺖ.

زمان کارنس

موارد مصرف سم کشاورزی دیازینون

از سم دیازینون برای کنترل کردن آفات مکنده ،جونده و کنه ها استفاده میشود. همچنین بر روی بسیاری از محصولات دیگر مانند:

درختان میوه، مرکبات، میوه جات، انگور، زیتون، موز، آناناس، سبزیجات، سیب زمینی، چغندر، نیشکر، کاکائو، چای، توتون، ذرت، سورگوم، گیاهان زینتی، مخصولات گلخانه ای و همچنین آفات خاکزی، مگس های فوریده و سیاریده در سالن های پرورش قارچ، مگس ها، شپشک ها، کنه ها، ساس، مورچه و سایر حشرات و همچنین آفات در طویله و لوازم منزل را میتوان با این حشره کش کنترل کرد.

اﯾﻦ ﺳﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 2 ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر، ﺑﺮاي ﻧﺨﯿﻼت 1/5 ﺗﺎ 2 ﻟﯿﺘﺮ، ﺑﺮاي ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ 1 ﺗﺎ 1/5 ﻟﯿﺘﺮ در ﻫﮑﺘﺎر، ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺮم ﺳﻔﯿﺪ رﯾﺸﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه و درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ 3 ﺗﺎ 3/5 ﻟﯿﺘﺮ، ﻋﻠﯿﻪ ﻟﯿﺴﻪ و ﺷﺘﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه و ﭘﺴﯿﻞ ﮔﻼﺑﯽ و ﺗﺮﯾﭙﺲ ﻣﻮ و ﺷﭙﺸﮏ ﭘﺴﺘﻪ و ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل 1/5 در ﻫﺰار از %60 EC، ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺞ 15 ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﮔﺮاﻧﻮل 10% ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد.

موارد مصرف سم کشاورزی دیازینون

میزان سم کشاورزی دیازینون

میزان سمیت دیازینون برای پستانداران ۱۲۵۰-۸۰ میلی گرم بر کیلوگرم و میزان سمیت برای پرندگان ۳/۴-۷/۲ میلی گرم بر کیلوگرم است و برای پرندگان فوق العاده خطرناک و برای ماهی ها و ابزیات دیگر منوسط سمی است و برای زنبور خیلی خطرناک است.

دﯾﺎزﯾﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻓﺖ ﮐﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﯿﻒ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﮔﺴﺘﺮده اي ﮐﻪ دارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ دوره ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آن، وﺟﻮد ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺳﻢ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﻢ و ﺗﻠﺜﯿﺮات آن ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻧﺴﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت راﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از انواع ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

سم دیازینون برای درختان میوه

سم دیازینون یکی از سموم شیمیایی است که در کشاورزی برای کنترل حشرات آفت‌زا در درختان میوه استفاده می‌شود. این سم معمولاً به صورت مایع یا پودر تهیه می‌شود و به عنوان یک ابزار اساسی برای مبارزه با آفات مختلف درختان میوه استفاده می‌شود.

مصرف سم دیازینون برای درختان میوه توسط کشاورزان و کارشناسان متخصص در حوزه کشاورزی تعیین می‌شود. این تعیین مقدار مصرف معمولاً بر اساس عوامل زیر صورت می‌گیرد:

1. نوع آفت: هر نوع آفت ممکن است نیاز به غلبه بر مقدار مختلفی از سم دیازینون داشته باشد. برای مبارزه با آفات مختلف از درختان میوه، نیاز به میزان متفاوتی از این سم وجود دارد. برای مثال، سم دیازینون ممکن است برای کنترل پسندیدگان میوه مانند شپشه‌ها، کرم‌ها و سفیدپوستان مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر بدانیم  فروش اگزادیازون 12% و مراکز خرید آن در ایران

2. مرحله رشد درختان: مقدار مصرف سم دیازینون برای درختان میوه ممکن است با توجه به مرحله رشد درختان تغییر کند. درختان جوان‌تر ممکن است به مقادیر کمتری از سم نیاز داشته باشند در حالی که درختان بالغ‌تر و بزرگ‌تر ممکن است به مقادیر بیشتری از سم دیازینون نیاز داشته باشند.

3. شرایط محیطی: عوامل محیطی مانند میزان آلودگی آفت، شرایط آب و هوایی، وجود سایر حشرات آفت‌زا و فصل سال نیز می‌توانند تأثیری بر مقدار مصرف سم داشته باشند.

سم دیازینون برای درختان میوه

مقدار مصرف سم دیازینون برای درختان میوه

سم دیازینون یکی از سموم شیمیایی است که در کشاورزی برای مبارزه با حشرات آفت‌زا استفاده می‌شود. این سم در برخی موارد برای محافظت درختان میوه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار مصرف سم دیازینون برای درختان میوه بستگی به چند عامل دارد که در زیر به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

1. نوع درخت: مقدار مصرف سم دیازینون برای هر درخت میوه ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت به دلیل نیازهای مختلف درختان میوه و نوع آفت‌های مورد هدف است.

2. نوع آفت: هر آفت ممکن است نیاز به غلبه بر مقدار مصرف سم دیازینون داشته باشد. برای کنترل آفت‌های مختلف، نیاز به میزان متفاوتی از سم دیازینون وجود دارد.

3. سن درخت: درختان جوان‌تر ممکن است به مقادیر کمتری از سم دیازینون نیاز داشته باشند، در حالی که درختان بالغ و بزرگ‌تر ممکن است به مقادیر بیشتری از این سم نیاز داشته باشند.

4. شرایط محیطی: عوامل محیطی مانند شدت آلودگی آفت، میزان حضور حشرات و شرایط آب و هوایی نیز می‌توانند تأثیری بر مقدار مصرف سم دیازینون داشته باشند.

معمولاً تعیین مقدار مصرف سم دیازینون برای درختان میوه توسط کارشناسان متخصص صورت می‌گیرد. این کارشناسان با توجه به نوع درخت، نوع آفت و شرایط محیطی مختلف، مقدار صحیح سم دیازینون را تعیین می‌کنند.

مصرف سم دیازینون برای درختان

مقدار مصرف سم دیازینون برای شته

سم دیازینون یکی از سموم شیمیایی است که در کشاورزی برای مبارزه با شته‌های آفت‌زا استفاده می‌شود. مصرف سم دیازینون برای کنترل شته‌ها بستگی به عوامل مختلفی دارد که در زیر به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

1. نوع شته: مقدار مصرف سم دیازینون برای کنترل شته‌ها ممکن است بستگی به نوع شته مورد نظر داشته باشد. شته‌ها به طور گسترده ای در محیط زندگی مختلف و در محصولات مختلف یافت می‌شوند. بنابراین، نوع شته و میزان آسیب آن به محصول میوه تعیین کننده میزان مصرف سم دیازینون خواهد بود.

2. مرحله رشد شته: مصرف سم دیازینون برای کنترل شته‌ها معمولاً در مراحل خاصی از چرخه زندگی آن‌ها صورت می‌پذیرد. مراحل زندگی شته‌ها شامل تخم، لارو، نیمه‌بزرگسال و بزرگسال می‌شود. در مراحل زندگی مختلف شته‌ها، ممکن است نیاز به مصرف متفاوتی از سم دیازینون وجود داشته باشد.

3. شدت آلودگی شته‌ها: مقدار مصرف سم دیازینون برای کنترل شته‌ها بستگی به شدت آلودگی و تعداد شته‌ها در مزرعه میوه دارد. در صورتی که شته‌ها به طور گسترده و شدید در مزرعه حضور داشته باشند، ممکن است نیاز به مصرف بیشتری از سم دیازینون باشد.

مهم است که مقدار مصرف سم دیازینون برای کنترل شته‌ها توسط کارشناسان متخصص تعیین شود. استفاده از سموم باید با رعایت دستورات و راهنمایی‌های تولیدکننده سم، مقررات محلی و استانداردهای بهداشتی انجام شود تا اثربخشی در کنترل شته‌ها حاصل شود و سلامتی محیط زیست و عوامل دیگر حفظ شود.

مصرف سم دیازینون برای شته

زمان مصرف سم دیازینون

زمان مصرف سم دیازینون برای درختان میوه ممکن است بستگی به عوامل مختلفی داشته باشد. در زیر به برخی از این عوامل اشاره خواهیم کرد:

1. فصل سال: زمان مصرف سم دیازینون برای درختان میوه ممکن است بستگی به فصل سال داشته باشد. معمولاً، این سم در فصل‌هایی که آفات آکتیویته بیشتری دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً، درختان میوه ممکن است در فصل بهار قبل از شکوفه‌گی، در فصل تابستان قبل از میوه‌رسی یا در فصل پاییز برای کنترل آفات پس از برداشت میوه با سم دیازینون تیمار شوند.

بیشتر بدانیم  فروش اگزادیازون 12% و مراکز خرید آن در ایران

2. حالت رشد درختان: مصرف سم دیازینون ممکن است به حالت رشد درختان و وضعیت آفت‌ها بستگی داشته باشد. برای مثال، درختان میوه ممکن است در فصل‌هایی که جوان‌تر هستند و در حال رشد فعال هستند، نیاز به مصرف سم دیازینون داشته باشند تا آفات را کنترل کنند.

3. نوع آفت: نوع آفت می‌تواند نیز تعیین‌کننده زمان مصرف سم دیازینون باشد. برخی آفات در مراحل خاصی از چرخه زندگی خود به‌ویژه آفات درجهابی و لارو مستعد به کنترل هستند. بنابراین، زمان مصرف سم دیازینون باید با دقت به هنگامی انتخاب شود که آفات در مراحل آسیب‌زایی بیشتر قرار دارند.

مهم است که برای تعیین زمان دقیق مصرف سم دیازینون برای درختان میوه، به راهنمایی تولیدکننده سم، راهنمایی کارشناسان کشاورزی یا منابع معتبر مراجعه کنید. همچنین، رعایت دستورات استفاده و مقررات محلی نیز اهمیت دارد تا بهترین نتیجه ممکن در کنترل آفات به‌دست آید و سلامتی محیط زیست و عوامل دیگر حفظ شود.

زمان مصرف سم دیازینون

طریقه مصرف سم دیازینون گرانول

سم دیازینون گرانول یک نوع سم دیازینون است که به صورت مایع و سپس به صورت گرانول تهیه می‌شود. این نوع سم برای کنترل آفات در مزرعه‌ها و باغات استفاده می‌شود. در زیر، طریقه مصرف سم دیازینون گرانول را توضیح می‌دهم:

1. آماده‌سازی: قبل از استفاده از سم دیازینون گرانول، لازم است که منابع معتبر را مشورت کنید و دستورات تولیدکننده را به دقت مطالعه کنید. همچنین، اطمینان حاصل کنید که شما دارای تجهیزات و ابزارهای مورد نیاز برای ایمنی و دقت در مصرف سم هستید.

2. اندازه‌گیری مقدار: مقدار سم دیازینون گرانول مورد نیاز برای کاربرد باید با دقت اندازه‌گیری شود. این مقدار بستگی به سطح آلودگی و نوع آفت مورد نظر دارد. در صورت امکان، از کمترین مقدار مصرفی توصیه شده استفاده کنید تا احتمال برای آسیب به محیط زیست و حشرات مفید کمتر شود.

3. اطلاع از مقادیر مصرفی: راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های تولیدکننده را به دقت مطالعه کنید و از مقادیر مصرفی مشخص شده توسط تولیدکننده پیروی کنید. این شامل میزان سم در هر واحد مساحت (مثلاً هکتار یا مترمربع) و نحوه توزیع سم بر روی سطح زمین است.

4. روش اعمال: سم دیازینون گرانول معمولاً با استفاده از تجهیزات اعمال سم مخصوص مانند اسپری‌ها، دستگاه‌های اسکاتر، سوپاپ‌ها و غیره به زمین اعمال می‌شود.

قیمت سم دیازینون

قیمت سم دیازینون ممکن است بستگی به عوامل متعددی داشته باشد. در زیر به برخی از این عوامل اشاره خواهیم کرد:

1. تامین و تقاضا: قیمت سم دیازینون تحت تأثیر تامین و تقاضا قرار می‌گیرد. اگر تقاضا برای این سم بالا باشد و تامین آن محدود باشد، ممکن است قیمت آن افزایش یابد. همچنین، در صورتی که تعداد تولیدکنندگان محدود باشد، نیز می‌تواند به افزایش قیمت سم دیازینون منجر شود.

2. تاثیرات اقتصادی: عوامل اقتصادی می‌توانند قیمت سم دیازینون را تحت تأثیر قرار دهند. مثلاً، افزایش هزینه‌های تولید، شرایط نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و سایر عوامل مشابه می‌توانند به افزایش قیمت سم دیازینون منجر شوند.

3. محدودیت‌های قانونی: قوانین و مقررات مربوط به سموم کشاورزی و استفاده از آن‌ها نیز می‌توانند تأثیری بر قیمت سم دیازینون داشته باشند. در صورتی که محدودیت‌های قانونی بر استفاده از این سم وجود داشته باشد، ممکن است قیمت آن بیشتر شود.

4. مقیاس تولید: حجم تولید سم دیازینون نیز می‌تواند قیمت را تحت تأثیر قرار دهد. در صورتی که حجم تولید بالا باشد، قیمت ممکن است کاهش یابد به دلیل اقتصاد از مقیاس و عملکرد بهتر در زمینه تولید و توزیع.

Rate this post

Originally posted 2019-05-21 23:17:05.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما