پخش کننده سولفات آمونیوم برنج

سولفات آمونیوم برنج :

مقدمه: دستیابی به غذاي لازم و کافی، سالم و مغذي به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد جامعه در سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1404 مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا بخش کشاورزي خود را موظف به دستیابی به توانمندي لازم در برقراري امنیت غذایی و خوداتکایی در محصولات اساسی می داند. با تلقی امانتمدارانه، خاك امانتی است در اختیار ما که به عنوان منبع پایه و بستر تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه اي که امنیت غذا در گرو امنیت خاك دانسته شده و براي تنویر افکار، سال 2015 به عنوان سال جهانی خاك نامگذاري گردیده است. در این راستا حاصلخیزي خاك نقشی محوري را در امنیت خاك و پشتیبانی تولید عهده دار است.

حاصل خیزي خاك نیـز بـه توانـایی خاك براي تکافوی عناصر غذایی به مقدار، اشکال و نسبتهاي مناسب براي تأمین حداکثر رشد گیاه اطلاق می گردد. این توانایی به ویژگی هایی چون پایـداري خـاك در تـأمین و عرضـه عناصر غذایی به مقدار کافی و متناسب با رشد گیاه، وجود ترکیب یـونی مناسـب، عـدم وجود مواد مسموم کننده براي گیاه یا مداخله گر درجـذب عناصـر غذایی بسـتگی دارد کـه جملگی تحت تأثیر تغییرات شیمیایی و الکتروشیمیایی حاصل از غرقاب شدن خـاك قـرار می گیرند.

مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه برنج که عبارت از به کارگیري توأمان از منابع شیمیایی، آلی و زیستی براي ارتقاء حاصلخیزي خاك است به صورت ویژه مورد توجه کشاورزان پیشرو قرار گرفته است. از جمله منابع شیمیایی مورد استفاده کشاورزان برای ارتقاء کیفیت خاک سولفات آمونیوم مایع می باشد. بخاطر استفاده شالیکاران گرانقدر کشور از این کود برای تولید برنج برخی اوقات سولفات آمونیوم برنج نامیده می شود.

بیشتر بدانیم  فروش سولفات آمونیوم مشهد و نمایندگی عرضه آن

پخش کننده سولفات آمونیوم برنج

نکاتی در خصوص سولفات آمونیوم مایع

نکاتی در خصوص سولفات آمونیوم مایع

نکاتی در خصوص سولفات آمونیوم مایع: سولفات آمونیوم با فرمول شیمیایی NH4)2SO4) یک نمک غیر آلی با کارایی بسیار فراوان است. مهم‌ترین مورد استفاده آن تهیه کود شیمیایی است. سولفات آمونیوم شامل ۲۱% نیتروژن به شکل یون آمونیوم مثبت و ۲۴% سولفور به شکل آنیون سولفات می باشد. کاربرد سولفات در کود برای کاستن میزان pH خاک است. فرآیند عمومی تولید سولفات آمونیوم از واکنش اسید سولفوریک و آمونیاک است که بر اساس آن مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سولفات آمونیوم در گریدهای مختلف، اسید سولفوریک و آمونیاک می باشد. اسید سولفوریک مورد استفاده با درجه خلوص ۹۸ % و آمونیاک با درجه خلوص ۹۹٫۱ % به صورت مایع می‌باشد.

پیشنهاد برای انجام کود دهی: مقدار مورد نیاز برای مزارع، 400 تا 500 کیلوگرم در هکتار قبل از انجام کاشت است. برای مصارف گلخانه‌ای نیز پیشنهاد مصرف به اندازه 15 گرم برای هر بوته می باشد. توصیه برای مصارف خانگی و باغچه‌ها، مقدار 25 گرم برای هر مترمربع زمین می باشد.

قیمت کلی سولفات آمونیوم برنج

قیمت کلی سولفات آمونیوم برنج قیمت سولفات آمونیوم: قیمت این کود بستگی به حجم خرید و محل تحویل محصول دارد. مجموعه الیساکود، اقلام مورد نیاز کشاورزان گرانقدر را با بهای متعارف و رقابتی عرضه می نماید.

Rate this post

Originally posted 2021-06-21 08:26:47.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما