خواص گوگرد معدنی زرکوه گرانوله

خواص گوگرد معدنی زرکوه در نوع طلایی، سوپر طلایی و گرانوله بسیار حائز اهمیت می باشد. با توجه به ویژگی های آن نقش ویژه ای در کشاورزی دارد. این محصول مزایای منحصر به فردی دارد.

گوگرد یک عنصر شیمیایی با نماد اتمی S است. و نماد شیمیایی آن 16 می باشد. حالت ابتدایی آن به صورت یک جامد کریستالی زرد رنگ می باشد. از دیگر خواص کود گوگرد معدنی زرکوه این است که با تمام عناصر به غیر از طلا، ید، نیتروژن، پلاتین و… واکنش می دهد.

گوگرد طلایی زرکوه

و اغلب در سطح زمین یافت می شود. ولی به ندرت می توان آن را ترکیب نشده و خالص یافت. گوگرد در نزدیکی منافذ آتشفشانی شکل می گیرد. و از مواد معدنی سولفات و سولفید تشکیل می شود.

گوگرد طلایی زرکوه

گوگرد یکی از عناصر مهم در ایجاد پایداری مناسب نیتروژن در انواع حبوبات می باشد. همچنین نقشی حیاتی در تشکیل پروتئین، ویتامین و کلروفیل درانواع گیاهان را دارد.

و انواع اسید آمینه ها و ویتامین ها را در گیاهان تامین می کند. گوگرد به فتوسنتز گیاهان در زمستان نیز کمک می کند. در برخی از محصولات مانند ذرت با وجود درصد بالای نیتروژن، جهت استفاده از نیتروژن مورد نیاز خود به گوگرد نیاز دارند.

مصرف گوگرد زرکوه

روش مصرف گوگرد زرکوه طلایی

کود گوگرد زرکوه طلایی را می توان به سه روش محلول پاشی، گرده پاشی و آبیاری استفاده کرد.

روش مصرف گوگرد زرکوه طلایی اگر به صورت محلول پاشی باشد. باید در هر هکتار 60 کیلوگرم کود در 1000 لیتر آب حل شده و محلول پاشی صورت گیرد. و اگر از طریق خاک و به صورت کود دامی انجام گیرد. در هر هکتار 500 کیلوگرم کود لازم است.

کود گوگرد معدنی زرکوه را می توان به صورت آبیاری قطره ای نیز استفاده کرد. که در این روش در هر هکتار کود مورد نیاز برای انواع کشت و زرع گلخانه ای حدود 800 کیلوگرم به همراه آب در یک دوره مصرف می باشد. همچنین مقدار خرید گوگرد زرکوه برای هر درخت در طول دوره 12 ماه، 10 کیلوگرم کود مورد نیاز است.

بیشتر بدانیم  تولید گوگرد معدنی زرکوه و پخش عمده آن

روش آبیاری یکی از بهترین روش های استفاده از این کود می باشد. زیرا موجب تقویت و اصلاح خاک های شور و قلیایی و ضدعفونی آن می شود. همچنین انواع آفات و انگل ها و بیماری ها را می کشد.

سولفات آمونیوم کرمان

برسی مصرف و خواص گوگرد معدنی زرکوه

خاك و افزایش حلالیت عناصرغذایی استفاده میشود که تأثیر آن به pH در خاكهاي آهکی از گوگرد براي کاهش
اکسیداسیون گوگرد و عوامل مؤثر بر آن (مانند رطوبت خاك) بستگی دارد. در این پژوهش تأثیر دو رژیم رطوبتی (40
1000 و 10000 کیلوگرم بر هکتار)، در سه تکرار و در ،500 ، و 60 درصد رطوبت اشباع و چهار سطح گوگرد قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی بر دو سري خرقانی و خالدار، به مدت یک سال، در درجه حرارت ثابت 25 درجه سانتی گراد و در آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات خاك و آب بررسی شد.

برسی مصرف و خواص گوگرد معدنی زرکوه

مقایسه ها

مقایسه میانگین داده ها نشان داد که با کاربرد کاهش، هدایت الکتریکی، فسفر، آهن و روي قابل استفاده، سولفات محلول خاك pH گوگرد در شرایط مختلف رطوبتی افزایش و بین تأثیر تیمارهاي مختلف روي صفات اندازهگیري شده، اختلاف معنی داري در سطح یک درصد افزایش هدایت الکتریکی، آهن و روي قابلاستفاده و سولفات محلول خاك با ،pH مشاهده شد.

بیشترین مقدار کاهش هدایت الکتریکی و سولفات محلول خاك نسبت به تیمار ،pH کاربرد 10000 کیلوگرم گوگرد بر هکتار بود که اختلاف 1 دسی زیمنس بر متر، 2588 میلیگرم بر کیلوگرم و در 60 روز، / 0 واحد، 72 / شاهد بهترتیب در خاك خرقانی 38 3 دسی زیمنس بر متر، 4984 میلیگرم برکیلوگرم و در 360 روز انکوباسیون و در / 2 واحد، 2 / در خاك خالدار 1 شرایط رطوبتی 40 درصد رطوبت اشباع بود.

بیشتر بدانیم  خرید عمده گوگرد معدنی زرکوه

مقایسه ها

نتیجه مقدار مصرف

در سري خالدار مقدار آهن و روي قابل استفاده نسبت به تیمار شاهد به- 0 میلیگرم برکیلوگرم افزایش یافت. در سري خرقانی و خالدار، بیشترین مقدار فسفر قابل استفاده / 3 و 87 / ترتیب 53 4/ 0 و 1 / با کاربرد 1000 کیلوگرم گوگرد بر هکتار مشاهده شد.

که اختلاف آن نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 5 میلیگرم بر کیلوگرم بود. با افزایش مقدار گوگرد مصرفی و زمان آنکوباسیون، مقدار اکسیداسیون گوگرد کاهش و بیشترین مقدار آن با کاربرد 500 کیلوگرم گوگرد بر هکتار بود. با توجه به نتایج بهدست آمده کاربرد گوگرد تا 1000 کیلوگرم بر هکتار پیشنهاد میشود.

مزیت بسته بندی گوگرد زرکوه به فله

گوگرد و خاکهای آهکی

در خاكهاي آهکی، علیرغم وجود مقادیر فراوان برخی از عناصر غذایی، فرم محلول و قابل جذب این عناصر کمتر از مقدار لازم، براي رشد و نمو مناسب گیاه بوده و کمبود عناصر غذایی یکی از عوامل محدود کننده تولید محصول در این خاكها محسوب می شود.

از مهمترین راهکارهاي ارائه شده موضعی، اصلاح خاك، افزایش pH براي پایین آوردن حلالیت و رفع کمبود عناصر غذایی در خاكهاي آهکی و قلیایی، استفاده از کودهاي اسید زا مانند گوگرد عنصري است. که سالانه بیش از دو میلیون تن آن در صنایع نفت و گاز ایران تولید میشود و با بهاي نسبتاً ارزان قابل دسترس است . اثربخشی گوگرد عنصري بستگی به مقدار اکسیداسیون آن دارد که فرآیندي شیمیایی و زیستی است.

بهترین گوگرد معدنی تولیدی ایران

اکسیداسیون گوگرد

اکسیداسیون گوگرد در خاك هاي آهکی تحت تأثیر عوامل متعددي مانند اندازه گوگرد، رطوبت خاك، درجه حرارت،
مقدار عناصر غذایی، فعالیت هاي میکروبی و جمعیت ،pH؛ ریزجانداران در خاك قرار می گیرد.

2 اکسیداسیون زیستی گوگرد، سبب تولید اسید خاك و حل pH سولفوریک میشود که باعث کاهش شدن کربتات کلسیم و ایجاد شرایط مناسب براي افزایش قابلیت دسترسی عناصر غذایی توسط گیاهان، رشد و عملکرد آنها میشود. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر اکسیداسیون گوگرد، رطوبت خاك است.  مناسبترین شرایط رطوبتی براي اکسیداسیون گوگرد، ظرفیت زراعی است.

اکسیداسیون گوگرد

PH خاک و نقش گوگرد

با مصرف گوگرد خاك pH عنصري، در شرایط مزرعه اي بیشترین کاهش در 10 هفتگی و در شرایط گلخانه اي در 5 هفتگی است و بعد از آن مجدداٌ افزایش می یابدکه این ناشی از ظرفیت بافري خاك است.

بیشتر بدانیم  تولیدکنندگان سولفات آمونیوم پتروشیمی در بازار کود کشاورزی

اثر شرایط مختلف حرارتی را بر معدنی شدن گوگرد آلی خاك و هاي مختلف pH اکسیداسیون گوگرد را در خاكهایی با بررسی و گزارش کردند که بیشترین مقدار اکسیداسیون گوگرد در خاك هاي اسیدي، خنثی و قلیایی شمال غرب هند، در 60 درصد رطوبت اشباع نسبی و 36 درجه سانتی گراد بود. گزارش شده است که مقدار رطوبت خاك خاك در 60 درصد رطوبت اشباع و در pH صرف نظر از 24 روز آنکوباسیون، اثري زیادي روي فرآیندهاي معدنی دارد.

خواص گوگرد معدنی زرکوه

گوگرد معدنی یکی از مهم‌ترین مواد معدنی است که در معادن زرکوه، اقلیم زرشکوه در ایران به وفور یافت می‌شود. این ماده معدنی دارای خواص متعددی است که در صنایع مختلف استفاده می‌شود. برخی از خواص اصلی گوگرد معدنی زرکوه عبارتند از:

1. استفاده در تولید کودها: گوگرد معدنی به عنوان یکی از اجزای اصلی کودهای آهنگین کشاورزی به کار می‌رود. این کودها به گیاهان مواد مورد نیاز برای رشد و تغذیه را فراهم می‌کنند.

2. صنایع شیمیایی: گوگرد معدنی در تولید مواد شیمیایی مختلف مانند اسید‌ها، مواد حفاظتی و رنگ‌ها استفاده می‌شود.

3. تصفیه آب: خواص ضد باکتریایی گوگرد معدنی باعث شده است که در فرآیندهای تصفیه آب و تخلیه فاضلاب به عنوان یک ضد عفونی‌کننده طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

4. صنعت فولاد: در تولید فولاد، گوگرد معدنی به عنوان یک ماده جذب کننده اکسیژن و گاز‌های جوی به کار می‌رود تا از تشکیل اکسیداسیون غیرمطلوب در فرآیند تولید فولاد جلوگیری شود.

5. درمانی: در برخی ترکیبات دارویی نیز از گوگرد معدنی به عنوان ماده فعال استفاده می‌شود، به عنوان مثال در درمان برخی مشکلات پوستی و عفونت‌های قارچی.

به طور خلاصه، خواص گوگرد معدنی زرکوه از آنجا که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، این ماده را به یک منبع ارزشمند از لحاظ اقتصادی و صنعتی تبدیل کرده است.

Rate this post

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما