قیمت کود سیاه کشاورزی در بازار

قیمت کود سیاه کشاورزی در بازار تعیین شده است. کود دی آمونیوم فسفات در 2 نوع دولتی و آزاد عرضه می شود.که این امر روند معاملات را سریع تر می کند. لیست هایی در این زمینه ارائه می شود. که بالا ترین و پایین ترین قیمت ها در اختیار مشتریان قرار می گیرد.
کود ها را در بازار های کشور مان مورد بررسی قرار می دهیم. متوجه می شویم که این محصولات در دنیایی از تنوع هستند. کود کشاورزی در بازارهای مختلف کشاورزی عرضه می شود.

کود نیترات پتاسیم کشاورزی

انواع کود کشاورزی

ﺟﻬــﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﮔﯿﺎه از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰى ﺧﺎك ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داد. ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﮐﺎرﺑﺮد ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري و ﺑﯽ روﯾﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داد و رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﭘﺎﯾﺪاري را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺨﺸــﯿﺪ.

از زمره مواد ضروری در کشاورزی موفق کود های کشارزی هستند. که در بازار ها می توان انواع مختلفی را جست وجو کرد. کود ها از نظر عوامل متعددی با همدیگر تفاوت دارند. که این موارد در سطح کیفی و قیمت محصولات تاثیر بسیار دارد. نمونه ای از این موارد رنگ کود ها است. که مربوط به مواد اولیه ای که در تولید کود ها استفاده می شود. در ادامه به این کود ها اشاره می کنیم:

کود سیاه کشاورزی

از نمونه کود هایی که در بازار ها عرضه می شود. تا نیاز مشتریان را بر طرف کنند. کود سیاه کشاورزی می باشد. این کود ها با توجه به ترکیباتی که دارند به رنگ سیاه در می آیند. بسته بندی های متداولی برای این نوع کودها ارائه شده است. کیفیت و کمیت بسته بندی ها در فروش محصولات و انتخاب مشتریان تاثیر می گذارد. و می تواند سود دهی ها را افزایش دهد. در ادامه مطلب به چند نمونه از کیسه ها اشاره می کنیم. که به قرار زیر است:

 •  10 کیلویی
 • 20 کیلویی
 • 25 کیلویی
 •  30 کیلویی
 •  40 کیلویی

ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻬﺎدة ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ در گیاه ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ اﺛﺮ اﯾﻦ ﮐﻮد ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ روﯾﺸــﯽ ﮔﯿﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد. ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾــﺶ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژﻧﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ میدهد. این فرآیند ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﻖ و ﻗﻄﺮ ﻃﺒﻖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.

در آزﻣﺎﯾﺸــﻰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺴــﻔﺮ، ازت و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ را ﺑﺮ رﺷﺪ اﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ و رﯾﺸﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﻤﺒﻮد ازت و ﻓﺴــﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري رﺷــﺪ اﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ و رﯾﺸــﻪ را در ﻫﻤﻪ ارﻗﺎم آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﺎده ﺧﺸﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد ازت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

بیشتر بدانیم  مرکز خرید سولفات آمونیوم یزد

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻮد ازت، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد. ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎرت ﺑﺮاي آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و ﮐﻮدﻫﺎى ﻣﻮﻧﻮآﻣﻮﻧﯿﻮم ﻓﺴــﻔﺎت، دي آﻣﻮﻧﯿﻮم ﻓﺴــﻔﺎت و آﻣﻮﻧﯿﻮم ﭘﻠﯽ ﻓﺴﻔﺎت اﮔﺮﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷــﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺷﻮﻧﺪ.

خاک سیاه کشاورزی

خاک سیاه کشاورزی یا خاک حاصلخیز، نوعی خاک با ویژگی‌های منحصر به فرد است که برای کشاورزی بسیار مناسب است. این نوع خاک به دلیل حاوی عناصر مغذی غنی، ساختار خوب و توانایی نگهداری رطوبت، به عنوان یک پایه محصولات کشاورزی با عملکرد بالا مورد توجه قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های خاک سیاه کشاورزی عبارتند از:

1. حاوی عناصر مغذی غنی: خاک سیاه کشاورزی حاوی مقادیر زیادی عناصر مغذی از جمله نیتروژن (N)، فسفر (P)، پتاسیم (K) و عناصر میکروبی مانند روی (Zn) و مس (Cu) است. این عناصر مغذی ضروری برای رشد و توسعه سالم گیاهان و تولید محصولات با کیفیت می‌باشند.

2. ساختار خوب: خاک سیاه کشاورزی دارای ساختار خاکی خوبی است که شامل ذرات ریز، متوسط و خشکی مناسب است. این ساختار خاک باعث تهویه و نفوذپذیری مناسب آب و هوا در خاک می‌شود و ریشه‌های گیاهان را قادر به رشد و تغذیه بهتر می‌کند.

3. نگهداری رطوبت: خاک سیاه کشاورزی به دلیل دارا بودن ظرفیت نگهداری آب بالا، قادر به ذخیره سازی و نگهداری رطوبت برای مدت طولانی است. این ویژگی باعث می‌شود که گیاهان بتوانند در شرایط خشکی نیز از رطوبت موجود در خاک استفاده کنند و بتوانند به طور بهتری با تنش‌های محیطی مقابله کنند.

4. اصلاح قابلیت آب‌گیری: در صورت وجود خاک‌های با قابلیت آب‌گیری ضعیف در منطقه‌های کشاورزی، اصلاح و بهبود این خاک‌ها با استفاده از خاک سیاه کشاورزی می‌تواند بهبود قابل توجهی در آب‌گیری و نگهداری آب در آنها ایجاد کند. این اصلاحات باعث افزایش بازدهی محصولات در این مناطق می‌شود.

در نتیجه، خاک سیاه کشاورزی به عنوان یک خاک حاصلخیز و با ویژگی‌های منحصر به فرد، بهترین شرایط را برای رشد و توسعه گیاهان فراهم می‌کند و می‌تواند باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی شود.

خاک سیاه کشاورزی

قیمت کود سیاه کشاورزی

قیمت کود سیاه کشاورزی در بازار های اینترنتی ارزان تر از بازار های شهری می باشد. و به همین سبب موجب که مورد توجه مشتریان زیادی قرار می گیرند. تصور اکثر مشتریان بر این است. که هر چه قیمت ها بالا تر است. سطح کیفی محصولات هم بهتر خواهد بود. قیمت کود سیاه کشاورزی را عوامل مختلفی تعیین می کنند. که در ادامه مطلب به آن ها اشاره می کنیم:

 •  نوع و وزن کیسه کود های کشاورزی سیاه
 • نحوه عرضه کود های کشاورزی سیاه
 • شرکت تولید کننده کود های کشاورزی سیاه
 • نحوه فروش کود های کشاورزی سیاه
 • وزن کود های کشاورزی سیاه
بیشتر بدانیم  قیمت فروش کود کشاورزی نانو

قیمت کود سیاه دولتی

قیمت کود سیاه دولتی یکی از عوامل مهم در تأثیر بر صنعت کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی است. کود سیاه به عنوان یکی از کودهای اصلی و حیاتی در تأمین عناصر مغذی برای گیاهان، در تولید محصولات با کیفیت و بازده بالا نقش مهمی دارد.

قیمت کود سیاه دولتی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که در زیر به برخی از این عوامل اشاره می‌کنیم:

1. قیمت انرژی: برای تولید کود سیاه، از منابع انرژی مانند گاز طبیعی یا نفت استفاده می‌شود. بنابراین، تغییرات قیمت انرژی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی کود سیاه داشته باشد. افزایش قیمت انرژی می‌تواند منجر به افزایش قیمت کود سیاه شود.

2. قیمت مواد اولیه: تولید کود سیاه نیازمند استفاده از مواد اولیه مانند یورها، سولفاتها و فسفات‌ها است. تغییرات قیمت این مواد اولیه نیز می‌تواند تأثیری در قیمت کود سیاه داشته باشد. افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت نهایی کود سیاه خواهد شد.

3. سیاست‌های دولتی: دولت ممکن است با اتخاذ سیاست‌هایی تأثیری در قیمت کود سیاه داشته باشد. این سیاست‌ها می‌تواند شامل تعیین نرخ تسعیر ارز، تعیین نرخ تولید و قیمت فروش توسط دولت، و یا تعیین سقف قیمت باشد. سیاست‌های دولتی می‌تواند قیمت کود سیاه را تحت تأثیر قرار داده و تغییراتی در قیمت آن ایجاد کند.

در نتیجه، قیمت کود سیاه دولتی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد و می‌تواند در طول زمان تغییر کند. تعیین قیمت مناسب برای کود سیاه دولتی می‌تواند نقش مهمی در تأمین و دسترسی به این ماده ارزان و موثر برای کشاورزان داشته باشد و در نتیجه تولید محصولات کشاورزی با کیفیت و قابل رقابت را تضمین کند.

کود سیاه کشاورزی در بازار

قیمت کود سیاه کشاورزی و کود سه بیست در بازار های کشور ما بر اساس لیست هایی تعیین می شود. که مشتریان بر اساس آن ها می توانند. با اطمینان کامل آن ها را خریداری کنند.

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻮد دي آﻣﻮﻧﯿﻮم ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان آزﻣﺎﯾﺸﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل زراﻋﯽ 1385-86 ﺑﺎ 16 ﺗﯿﻤﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﮑﺮار اﺟﺮاء ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در 4 ﺳﻄﺢ 180 ،90، 60 و 45 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر و در دوره ﻫﺎي رﺷﺪي:

 1.  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎﺷـﺖ
 2. در ارﺗﻔﺎع 15 ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي ﮔﯿﺎه
 3. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻃﺒﻖ
 4. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﮔﻠﺪﻫﯽ
بیشتر بدانیم  قیمت بهترین اسید هیومیک غنی شده

در دﺳﺘﺮس ﮔﯿﺎه ﻗﺮار داده ﺷـﺪ.

 

کود سیاه کشاورزی در بازار

کود سیاه در کشت نیشکر

زراعت نيشكر، كود پايه مورد استفاده اغلب دي آمونيم فسفات است. شرايط آب و هوايی جنوب خوزستان و وجود خاكهاي آهكی احتمال اينكه مقدار زيادي از نيتروژن موجود در كود به صورت گاز آمونياك از دسترس گياه خارج شود وجود دارد.

ﺑﺎﻻ ﺑـﻮدن دﻣـﺎي ﻫـﻮا، آﻫﮑـﯽ ﺑـﻮدن ﺧﺎك و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮد دي آﻣﻮﻧﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت در ﺳﻄﺢ ﺧـﺎك ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاي ﺗﺼﻌﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژنه ﺑﺨﺼﻮص آﻣﻮﻧﯿﺎك ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻮدي ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮددﻫﯽ و ﮐﺸﺖ ﻣﺰرﻋﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪاﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ داد. در ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯿﺘﺮوژن ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮدﭘﺎﺷﯽ دي آﻣﻮﻧﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

مقدار مصرف کود سیاه در هکتار

مقدار مصرف کود سیاه در هکتار به وابستگی به عوامل متعددی مانند نوع خاک، نوع گیاه، شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه به عناصر مغذی تعیین می‌شود. در اینجا به طور کلی، می‌توانید با توجه به برخی راهنمایی‌ها مقدار تقریبی مصرف کود سیاه را برای هر هکتار تخمین بزنید.

1. آزمایش خاک: قبل از اعمال کود سیاه، انجام آزمایش خاک می‌تواند به شما کمک کند تا نیازهای مغذی خاک و نیازهای گیاه را بهبود بخشید. آزمایش خاک با بررسی میزان عناصر مغذی موجود در خاک و نیاز گیاهان، به شما کمک می‌کند تا میزان مورد نیاز کود سیاه را برآورد کنید.

2. نوع گیاه: نوع گیاهی که در زمین کشاورزی خود کultivate کنید، نقش مهمی در تعیین مقدار مصرف کود سیاه دارد. گیاهان مختلف نیازهای مختلفی به عناصر مغذی دارند. برای مثال، گیاهانی مانند ذرت، سویا و گندم نیاز بالاتری به نیتروژن دارند، در حالی که گیاهانی مانند گیاهان خرده‌میوه نیاز بیشتری به فسفر و پتاسیم دارند. بنابراین، نوع گیاه را در نظر بگیرید و مطابق با نیازهای آن مقدار کود سیاه را تعیین کنید.

3. شرایط آب و هوایی: شرایط آب و هوایی نیز تأثیر مستقیمی بر مقدار مصرف کود سیاه دارد. در مناطق با بارش کمتر، نیاز به مقدار بیشتری از کود سیاه ممکن است وجود داشته باشد تا عناصر مغذی را جبران کند. همچنین، در مناطق با خاک‌های فقیر و کمبود عناصر مغذی، نیاز به مقدار بیشتری از کود سیاه وجود دارد.

4. راهنمایی تولیدکننده کود: برخی تولیدکنندگان کود سیاه راهنمایی‌هایی برای مقدار مصرف بهینه در هکتار ارائه می‌دهند. آنها معمولاً بر اساس نوع کود، نوع خاک و نوع گیاه، راهنمایی‌هایی را ارائه می‌کنند که به شما کمک می‌کند مقدار مناسب کود سیاه را تعیین کنید.

با توجه به این عوامل، معمولاً مصرف کود سیاه در محدوده 50 تا 200 کیلوگرم در هکتار قرار می‌گیرد.

Rate this post

Originally posted 2019-05-19 19:31:44.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما