مراکز فروش انواع سم کشاورزی

خرید و فروش انواع سم کشاورزی باید از مراکز معتبر و دارای مجوز انجام گیرید زیرا که سموم تقلبی و یا تاریخ گدشته میتواند اثرات سوئی بر سلامت انسان داشته باشد. همچنین فروش انواع سموم کشاورزی نانو و سایر انواع کودها نیز باید با تخصص و مهارت بالا صورت پذیرد.

مغازه کود و سم

مغازه کود و سم یک مکان متخصص است که در آن محصولات کوددهی و سمپاشی مورد فروش قرار می‌گیرند. این مغازه‌ها انواع مختلفی از کودها، سموم زنبورکاری و محصولات مرتبط با کشاورزی را ارائه می‌دهند.

در زیر به برخی از ویژگی‌ها و خدماتی که مغازه کود و سم می‌تواند ارائه دهد، اشاره می‌کنیم:

1. تنوع محصولات: مغازه کود و سم معمولاً دارای تنوع بالایی از محصولات مختلف است. اینجا شما می‌توانید انواع کودهای آلی و شیمیایی، کودهای زیستی، سموم زنبورکاری، سموم علف‌کش و دیگر محصولات مرتبط با کشاورزی را پیدا کنید. تنوع این محصولات به شما امکان می‌دهد تا براساس نیاز خاص خود، بهترین گزینه را برای محصول خود انتخاب کنید.

2. مشاوره فنی: بسیاری از مغازه‌های کود و سم دارای کارشناسان فنی ماهری هستند که می‌توانند به شما در انتخاب و استفاده از محصولات مناسب کمک کنند. آنها می‌توانند به شما راهنمایی کنند که کدام کود یا سم برای کشاورزی و محصولات خاصی مناسب است و چگونه باید آنها را به درستی استفاده کنید. این خدمات مشاوره فنی می‌تواند به بهبود عملکرد کشاورزی و کاهش آلودگی محیطی کمک کند.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي از ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮده دوﻟﺖ در اﻣﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻗﻴﻤﺘ ﮕﺬاري ﻧﻬﺎدهﻫﺎ، ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

ﺳﺎﺑﻘﻪ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟت‌های ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ در ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ ﻛﺸـﺎورزي ﺑـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر دور ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﺑﺎزارﻫﺎي داﺧﻠﻲ، ﺗﺠﺎرتﺧﺎرﺟﻲﻛﺸﺎورزي و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﺎورزي اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

مغازه کود و سم

نمایندگی فروش کود و سم کشاورزی

نمایندگی فروش انواع سم و کود کشاورزی یک فرصت تجاری است که به شما اجازه می‌دهد تا به عنوان یک نماینده مستقل، محصولات کوددهی و سمپاشی را به کشاورزان و باغداران محلی عرضه کنید.

در زیر به برخی از مزایا و فوایدی که با فعالیت در این حوزه همراه است، اشاره می‌کنیم:

1. محصولات متنوع: به عنوان یک نماینده فروش انواع کود و سم کشاورزی، شما می‌توانید محصولات متنوعی را از تولیدکنندگان و تامین کنندگان مختلف تهیه و عرضه کنید. این شامل انواع کودهای آلی و شیمیایی، سموم زنبورکاری، سموم علف‌کش و سایر محصولات مرتبط است. این تنوع محصولات به شما امکان می‌دهد تا به نیازهای گسترده‌تری از طرف مشتریان خود پاسخ دهید.

2. دسترسی به شبکه مشتریان: با تبدیل شدن به نماینده فروش انواع کود و سم کشاورزی، شما می‌توانید به یک شبکه مشتریان مستقل دسترسی پیدا کنید. این شامل کشاورزان، باغداران، گلخانه داران و سایر اشخاص واجد شرایطی است که نیاز به محصولات کشاورزی دارند. با برقراری رابطه مستقیم با مشتریان خود، می‌توانید روابط بلندمدت را برقرار کرده و اعتماد آنها را به دست آورید.

3. مشاوره فنی: به عنوان نماینده فروش کود و سم، می‌توانید به مشتریان خود مشاوره فنی ارائه دهید. این شامل راهنمایی درباره استفاده صحیح محصولات، توصیه‌های دستورالعمل استفاده، نحوه ترکیب و استفاده از محصولات مختلف و راهکارهای بهبود عملکرد کشاورزی است. این خدمات مشاوره فنی به شما کمک می‌کند تا ارتباط نزدیکی با مشتریان خود برقرار کنید و به عنوان یک منبع قابل اعتماد در زمینه کوددهی و سمپاشی شناخته شوید.

نمایندگی فروش کود و سم کشاورزی

اخذ نمایندگی فروش سموم کشاورزی

اخذ نمایندگی فروش انواع سم کشاورزی یک فرصت تجاری جذاب است که به شما اجازه می‌دهد محصولات سمپاشی مورد نیاز کشاورزان را به فروش برسانید. این فعالیت نیازمند گرفتن نمایندگی از شرکت‌ها و تولیدکنندگان معتبری است که سموم کشاورزی ارگانیک را تولید و عرضه می‌کنند.

بیشتر بدانیم  فروش سولفات آمونیوم ارومیه از تولید به مصرف

در زیر به برخی از مزایا و فوایدی که با اخذ نمایندگی فروش عمده انواع سم کشاورزی همراه است، اشاره می‌کنیم:

1. محصولات متنوع: با اخذ نمایندگی فروش سموم کشاورزی، شما می‌توانید از تولیدکنندگان مختلف بهره‌برداری کنید و به مشتریان خود محصولات متنوعی را عرضه کنید. این شامل سموم زنبورکاری، سموم علف‌کش، سموم قارچ‌کش، سموم آفت‌کش و سایر محصولات مرتبط است. تنوع محصولات به شما امکان می‌دهد تا به نیازهای مختلف کشاورزان پاسخ دهید و بهترین گزینه را برای آنها ارائه کنید.

2. شبکه مشتریان: با اخذ نمایندگی فروش انواع سم کشاورزی، می‌توانید به یک شبکه مشتریان قابل اعتماد دسترسی پیدا کنید. این شامل کشاورزان، باغداران، گلخانه داران و سایر اشخاصی است که نیاز به سمپاشی و کنترل آفات در محصولات خود دارند. با برقراری رابطه مستقیم با مشتریان خود، می‌توانید به آنها محصولات مورد نیاز را ارائه دهید و اعتماد آنها را جلب کنید.

در نهایت، اخذ نمایندگی فروش انواع سم کشاورزی یک فرصت تجاری با امکانات بالا و پتانسیل سودآوری است. این فعالیت به شما امکان می‌دهد تا در صنعت کشاورزی فعالیت کنید، به بهبود عملکرد محصولات کشاورزی کمک کنید و به عنوان یک منبع قابل اعتماد در این حوزه شناخته شوید.

اخذ نمایندگی فروش سموم کشاورزی

مجوز سم فروشی

در صنعت سمپاشی و فروش انواع سم کشاورزی، داشتن مجوز سم فروشی بسیار اهمیت دارد. این مجوز، مجوزی است که توسط مقامات مربوطه و سازمان‌های دولتی صادر می‌شود و عرضه سم و کود کشاورزی توسط فروشندگان سموم کشاورزی به کشاورزان و کاربران حرفه‌ای را ممکن می‌کند.

در زیر به برخی از نکات مهم درباره مجوز سم فروشی اشاره می‌کنیم:

1. الزامات قانونی: برای فروش سموم کشاورزی، شما باید الزامات قانونی را رعایت کنید. این شامل حصول مجوز سم فروشی از سازمان‌ها و مقامات ذی‌صلاح است. این مجوز تضمین می‌کند که شما به استانداردهای مشخصی در زمینه فروش انواع سم کشاورزی پایبند هستید و تجهیزات و محصولاتتان از نظر بهداشتی و ایمنی مطابق با استانداردهای لازم هستند.

2. دانش فنی: برای دریافت مجوز سم فروشی، معمولاً نیاز است دارای دانش فنی و آگاهی کافی در زمینه سموم کشاورزی باشید. این شامل آشنایی با انواع سموم، روش‌های استفاده و مصرف صحیح، تشخیص و کنترل آفات و مسائل مرتبط با سمپاشی است. داشتن دانش فنی قوی، به شما امکان می‌دهد به مشتریان خود مشاوره مناسبی ارائه دهید و اعتماد آنها را جلب کنید.

3. نگهداری و انبارسازی: دریافت مجوز سم فروشی نیازمند داشتن تسهیلات و امکانات مناسب برای نگهداری و انبارسازی سموم کشاورزی است.

مجوز سم فروشی

روش اخذ مجوز فروش انواع سم کشاورزی

برای تاسیس فروشگاه و مرکز فروش انواع سم کشاورری ابتدا باید از متولی این امر اخذ مجوزات قانونی صورت گیرد که این مجوزات توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی هر استان با همکاری جهاد کشاورزی انجام‌ می‌شود.

این مجوزها هدفشان حفاظت از محیط زیست، بهداشت عمومی و ایمنی کشاورزان و مصرف‌کنندگان است. در زیر روش اخذ مجوز فروش انواع سموم کشاورزی را توضیح می‌دهیم:

1. مراجعه به سازمان حفاظت محیط زیست: برای اخذ مجوز فروش سموم کشاورزی، ابتدا باید به سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان مربوطه در کشورتان مراجعه کنید. درخواست خود را ثبت کرده و مدارک مورد نیاز را تهیه کنید. این مدارک شامل اطلاعات شرکت، برندهای سموم کشاورزی، گواهی‌نامه‌های استاندارد و تضمین کیفیت محصولات است.

2. تهیه مدارک و ارائه اطلاعات: برای اخذ مجوز، باید مدارک و اطلاعات مربوطه را به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه دهید. این مدارک ممکن است شامل مدارک ثبت شرکت، گواهی‌نامه‌های استانداردی محصولات، شناسنامه محصول و برچسب‌های هشداردهنده باشد.

3. انجام آزمایش‌ها و ارزیابی کیفیت: در صورت لزوم، سازمان حفاظت محیط زیست ممکن است آزمایش‌هایی بر روی نمونه‌های سموم کشاورزی درخواست کند تا کیفیت و استانداردهای لازم را تأیید کند.

4. پرداخت هزینه‌ها و اخذ مجوز: پس از انجام مراحل بالا و تأیید صحت مدارک و اطلاعات، باید هزینه‌های مربوط به اخذ مجوز را پرداخت کنید. سپس سازمان حفاظت محیط زیست مجوز فروش سموم کشاورزی را صادر می‌کند.

5. رعایت مقررات و ضوابط: پس از اخذ مجوز فروش سموم کشاورزی، شما ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مربوط به استفاده، نگهداری و فروش این محصولات هستید. باید از طریق آموزش‌های مرتب و مشاوره فنی، کشاورزان و مصرف‌کنندگان را درباره استفاده صحیح از سموم کشاورزی آگاه سازید.

مراحل و شرایط اخذ پروانه فروش انواع سم کشاورزی

افرادی که می خواهند پروانه تاسیس فروشگاه سموم کشاورری را اخذ نمایند باید دارای یکسری شرایط عمومی و تخصصی باشند که از شرایط تخصصی که برخی از این شرایط را در زیر بیان می‌کنیم :

 •  باید فارغ التحصیل رشته کشاورزی باشد و همچنین در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عضویت داشته باشد .
 • اگر فرد متقاضی فارغ التحصیل کشاورزی نباشد باید فردی را که دارای شرایط بالا باشد به عنوان مدیر فنی خود معرفی نماید
 • داشتن کارت پایان خدمت سربازی
 • دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه
 • قبولی در آزمون فروشندگی سم و کسب حداقل ۶۰ امتیاز
 • فرد متقاضی و یا مدیر فنی در هیچ ارگان دولتی مشغول بکار نباشد
بیشتر بدانیم  نمایندگی عرضه و فروش انواع سم و کود کشاورزی

سموم کشاورری

شرایط و ضوابط مکان مراکز فروش انواع سم کشاورزی

مکان فروشگاه سموم کشاورزی نیز باید دارای شرایط استاندار و مورد تایید ‌سازمان باشد برخی از این شرایط عبارتند از :

 •  مکان مراکز فروش سموم کشاورزی باید کاشیکاری باشد
 • تقسیم‌بندی مشخص انواع حشره کشها ، قارچ کش ها ، علف کش ها و … توسط قفسه های مجزا
 • کارتن های افت کش در فروشگاه روی هم‌چیده نشوند
 • عرضه و نگهداری هر گونه مواد غذایی ممنوع است
 • باید در فروشگاه دستگاه تهیه هوا متناسب با فضای فروشگاه نصب شود
 • استفاده از دستکش غیرقابل نفوذ و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و حلالها

فروشگاه سموم کشاورزی

فروشگاه انواع سم کشاورزی یک مکان حیاتی برای کشاورزان و فعالان در حوزه کشاورزی است که به آنها امکان می‌دهد محصولات سمپاشی و سموم کشاورزی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

در زیر به برخی از ویژگی‌ها و خدماتی که یک فروشگاه سموم کشاورزی معتبر ارائه می‌دهد، اشاره می‌کنیم:

1. محصولات متنوع: فروشگاه سموم کشاورزی به کشاورزان انواع محصولات سمپاشی را ارائه می‌دهد. این شامل سموم مورد نیاز برای کنترل آفات، علف‌های هرز، قارچ‌ها و سایر مسائل مرتبط با کشاورزی است. محصولات متنوع در فروشگاه سموم کشاورزی به کشاورزان امکان می‌دهد تا بر اساس نیازهای خاص خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند.

2. کیفیت محصولات: فروشگاه سموم کشاورزی معتبر، تنها از تولیدکنندگان و تامین کنندگان معتبر محصولات را تهیه می‌کند. این به معنای اطمینان از کیفیت و اثربخشی محصولات استفاده شده برای کشاورزی است. تضمین کیفیت محصولات در فروشگاه سموم کشاورزی به کشاورزان اعتماد بیشتری در خرید و استفاده از محصولات می‌دهد.

3. مشاوره فنی: یک فروشگاه سموم کشاورزی معتبر، به مشتریان خود مشاوره فنی نیز ارائه می‌دهد. این مشاوره شامل راهنمایی درباره استفاده صحیح سموم، ترکیب و مصرف، زمان‌بندی سمپاشی، مشکلات آفات و راهکارهای مبارزه است. مشاوره فنی در فروشگاه سموم کشاورزی به کشاورزان کمک می‌کند تا بهبود عملکرد محصولات کشاورزی خود را تجربه کنند و بهترین نتایج را بدست آورند.

4. خدمات پس از فروش: فروشگاه سموم کشاورزی معتبر، خدمات پس از فروش نیز ارائه می‌دهد. این شامل تعمیرات و خدمات فنی، تامین قطعات یدکی و رفع مشکلات مربوط به محصولات سمپاشی است. خدمات پس از فروش قوی در فروشگاه سموم کشاورزی به کشاورزان اطمینان می‌دهد که در صورت بروز مشکلات، به طور سریع و موثر به آنها کمک خواهد شد.

فروشگاه سموم کشاورزی

اسامی فروشگاه سموم کشاورزی

در تهران، به عنوان پایتخت ایران و یکی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت، تعداد زیادی فروشگاه سموم کشاورزی فعال هستند. در زیر به برخی از اسامی فروشگاه‌های سموم کشاورزی معتبر در تهران اشاره می‌کنیم:

1. فروشگاه سموم کشاورزی آرمان: یکی از معروف‌ترین فروشگاه‌های سم کشاورزی در تهران که به کشاورزان و فعالان در حوزه کشاورزی خدمات می‌دهد. آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان واعظی.

2. فروشگاه سموم کشاورزی پارسا: این فروشگاه انواع سموم کشاورزی و محصولات مرتبط با کشاورزی را عرضه می‌کند. آدرس: تهران، خیابان جمهوری، نبش کوچه میرزای شیرازی.

4. فروشگاه سموم کشاورزی آمون: این فروشگاه نیز یکی از فروشگاه‌های مشهور سموم کشاورزی در تهران است که به مشتریان خدمات متنوعی ارائه می‌دهد. آدرس: تهران، خیابان استاد نجات‌اللهی، کوچه نیکوکار.

لطفاً قبل از بازدید از هر یک از فروشگاه‌های سموم کشاورزی، از طریق تماس تلفنی یا سایت‌های اینترنتی، اطلاعات دقیق در مورد آدرس و ساعات کاری فروشگاه را بدست آورید تا مطمئن شوید که فروشگاه در دسترس شماست. جهت دریافت اطلاعات دقیق مراکز فروش سم و کود شیمیایی در تهران از طریق این لینک دسترسی پیدا کنید.

سم فروشی های شرق تهران

شرق تهران یکی از مناطق پرجمعیت است که در آن نیز فروشگاه‌های سموم کشاورزی فعالیت می‌کنند. این فروشگاه‌ها به کشاورزان، باغداران و علاقه‌مندان به کشاورزی خدمات متنوعی ارائه می‌دهند.

در زیر به برخی از فروشگاه‌های سموم کشاورزی در شرق تهران اشاره می‌کنیم:

1. فروشگاه سموم کشاورزی سپهر: یکی از فروشگاه‌های معتبر در شرق تهران که انواع سموم کشاورزی را به همراه مشاوره فنی ارائه می‌دهد. آدرس: شرق تهران، خیابان آزادی، نبش خیابان قندی.

2. فروشگاه سموم کشاورزی شریعت: این فروشگاه نیز یکی از فروشگاه‌های مشهور در منطقه شرق تهران است که انواع سموم کشاورزی با برندهای مختلف را به مشتریان عرضه می‌کند. آدرس: شرق تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قنات.

بیشتر بدانیم  لیست قیمت سم برای کشاورزی

3. فروشگاه سموم کشاورزی راهبان: این فروشگاه نیز در منطقه شرق تهران فعالیت می‌کند و انواع سموم کشاورزی و محصولات مرتبط را به مشتریان عرضه می‌کند. آدرس: شرق تهران، خیابان راهبان، نبش خیابان پروین.

4. فروشگاه سموم کشاورزی توانا: این فروشگاه نیز یکی از مراجع قابل اعتماد در منطقه شرق تهران است که محصولات سموم کشاورزی با کیفیت را به مشتریان ارائه می‌دهد. آدرس: شرق تهران، خیابان فلسطین، نبش خیابان انقلاب.

5. فروشگاه سموم کشاورزی ماهان: این فروشگاه در شرق تهران قرار دارد و محصولات متنوع سموم کشاورزی را به مشتریان ارائه می‌دهد. آدرس: شرق تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان وحید.

اطلاعات دقیق در مورد آدرس و ساعات کاری فروشگاه را می توانید با کلیک بر روی این لینک بدست آورید تا مطمئن شوید که فروشگاه در دسترس شماست.

سم فروشی شرق تهران

مضرات خرید سم از مراکز فروش انواع سم کشاورزی

فروشگاههای دارای مجوز موظف هستند توسط افراد تحصیل کرده و باتجربه و تحت نظارت سازمانهای ذیربط قرار دارند. بنابراین موظف هستند محصولات مرغوب و با کیفیت به مشتری ارائه دهند. زیرا هم تخصص و تجربه این کار را دارند و هم ترس از ابطال پروانه تاسیس فروشگاه را دارند.

ولی فروشگاههای بدون مجوز متاسفانه اکثرا توسط افرادی که صلاحیت و تخصص و نجربه ندارند اداره می‌شوند. و محصولات نامرغوب و تقلبی و یا تاریخ گذشته به مشتری می‌دهند زیرا هیچ نیروی بازدارنده و ناظری برای آنها وجود ندارد.

در همین موضوع مجموعه الیساکود با داشتن سالها تجربه و سابقه در امر فروش انواع سموم کشاورزی و همکاری با مراکز صادرات عمده انواع سموم کشاورزی توانسته است بهترین و باکیفیت ترین سموم کشاورزی را از بهترین موسسات تولید کننده تهیه نموده و به مشتریان و خریداران عزیز ارائه دهد بنابراین شما خریداران گرامی میتوانید با مراجعه به سایت مجموعه الیسا کود ضمن اطلاع از قیمت خرید سم های کشاورزی استاندارد محصول مورد نیاز خود را با توجه به نیاز و بودجه خود تعیین نموده و سپس سفارش خرید خود را ثبت نمایید.

مضرات خرید سم از مراکز فروش انواع سم کشاورزی

ﺑﺎزار ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي

ﻋﻠﻒﻛﺶ و ﻗﺎرچﻛﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻤﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎراﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻛﺸﺎورزي ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻤﻮم از ﺳﻮي ﻛﺸﺎورزان از ﺑﺎزار آزاد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎزار ﺳﻤﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ
 • ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
 • ﺗﻌﺎوﻧﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ
 • ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزادﺳﺎزي ﺳﻤﻮم، روز ﺑﻪ روز در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي را ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم را از ﻃﺮﻳﻖ واردات ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻼن 20% ﺗﺎ %30 ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ اﺳﺖ.

ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن ﺳﻤﻮم ﻫﻤﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﺎورزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎزار ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن 15% ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ اﺳﺖ.

راهکارهای توزیع نهاده های کشاورزی

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد:

 1. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺎﺷﻴﻪ زاﺋﺪ ﺑﺎزار در ﺑﺎزار آزاد ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﻛﺎﻫﺶ واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار ﻧﻬﺎده ﻻزم اﺳﺖ.
 2. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲآﺳﺎن و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻬﺎده، آزادﺳﺎزي ﻧﻬﺎدهﻫﺎ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 3. ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻄﻪﻫﺎ، ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 4. آزادﺳﺎزي ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ و ﻳﻜﺴﺎنﺳﺎزي ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ.
 5. اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺿﺮورت دارد.
 6. از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺮدن ﺑﺎزار ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 7. اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان و زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎد از ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ایرادات توزیع انواع سم کشاورزی توسط دولت

ﻣﻘﺪار ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي ﻛﻢ و زﻣﺎن آن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺸﺎورزان را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻤﻮم ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻤﻮم در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻤﻮم ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻤﻮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻤﻮﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰان ﺳﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن، ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮزﻳﻊ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

Rate this post

Originally posted 2019-05-23 18:29:20.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما